Projektas

Strategijoje „Švietimas ir mokymas 2020“ nustatytas tikslas gerinti mokymo(si) kokybę pagrindiniame ugdyme, ypatingą dėmesį skiriant skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų ugdymui, siekiant sumažinti šių pagrindinių įgūdžių neturinčių penkiolikamečių dalį iki mažesnės nei 15 proc.

Be to, projekte taip pat bus nagrinėjamas poreikis didinti suvokimą apie mokslą bei gilinti gamtamokslines žinias, nes tai būtina sąlyga siekiant auginti aktyvius ir atsakingus Europos piliečius, gebančius dirbti kūrybiškai ir novatoriškai, mokančius bendradarbiauti ir visapusiškai suvokti sudėtingus iššūkius, su kuriais susiduria visuomenė. Kita vertus, Švietimo tobulinimo ir modernizavimo darbotvarkėje (2016) pabrėžiama, kad „mokymo kokybė ir vadovavimas mokykloms yra labai svarbūs“ ir kad norint sudaryti sąlygas mokytojams vykdyti šias sudėtingas užduotis, būtinos strateginės investicijos į veiksmingą vadovavimą mokykloje ir mokytojo profesiją, kuri grindžiama puikiu pradiniu ugdymu, komandiniu darbu ir nuolatiniu profesiniu tobulėjimu.

Naujausi EBPO PISA duomenys rodo, kad vienas iš penkių Europos Sąjungos (ES) mokinių turi nepakankamai gerus skaitymo, matematikos ar gamtamokslinius bei menkus skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Tačiau dėl nuolat besikeičiančio pasaulio, švietimo sistema turi sukurti naujus švietimo metodus, pateikti tokias ugdymo(si) veiklas, kurios padėtų mokiniams pasiruošti gyvenimui ir priimti kasdienius iššūkius.

Tikslai

Projekto tikslas – sukurti mokomąją medžiagą bei praktinių patarimų gidą vidurinių mokyklų mokytojams, vadovams bei mokiniams, siekiant padidinti mokyklų gebėjimą teikti įtraukų ir efektyvų STEAM ugdymą specialiųjų mokymo(si) poreikių turintiems mokiniams, norint pagerinti jų mokymosi patirtis bei įsidarbinimo galimybes Pramoniniame 5.0 pasaulyje.

Pagrindiniai STEAM4SEN tikslai yra šie:

  • suformuoti holistinį požiūrį į novatoriškų technologijų ir pedagogikos diegimą mokykliniame ugdyme, sudarant mokomąjį rinkinį, kuris apimtų konkrečius aspektus, susijusius su praktiniu STEAM dalykų taikymu (ypatingą dėmesį skiriant robotikai).

  • sukurti mokomąjį rinkinį, kuriame pagrindinis dėmesys bus skirtas su STEAM ugdymu susijusių įgūdžių lavinimui bei mokinių su SUP įtraukimui.

Intelektiniai Produktai

IP1 – Mokomasis Rinkinys

IP1 – Mokomasis Rinkinys

Mokomasis rinkinys – tai priemonių rinkinys, skirtas vidurinių mokyklų mokytojams ir mokiniams mokant(is) STEAM.

Priemonių rinkinyje ypatingas dėmesys bus skirtas mokomosios medžiagos bei ugdymo veiklų sukūrimui, kurios būtų tinkamos STEAM mokymui(si), daugiausia dėmesio skiriant būtent tokiai mokomajai medžiagai bei veikloms, kurios tiktų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams, kad būtų sudarytos sąlygos įtraukiam ir veiksmingam STEAM švietimui.

Mokomasis rinkinys bus skirtas pagrindinių STEAM įgūdžių (pvz., kritinio mąstymo, veikla grįsto mokymo(si), svarbių klausimų kėlimo, problemų sprendimo ir kūrybiškumo) ugdymui.

Tokių įgūdžių ugdymas tampa dar svarbesnis, kai kalbama apie specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius: dėl šios priežasties bus sukurtas priemonių rinkinys, skirtas būtent šiai tikslinei grupei. Siekiant užtikrinti priemonių rinkinio pasiekiamumą, jo interaktyvi versija bus patalpinta projekto tinklapyje, taigi juo bus galima naudotis tiek internete – namuose, klasėje, terapinėse mokymo programose, tiek klasėje.

Tuo pačiu, patalpinus priemonių rinkinį internete, jis bus lengviau pasiekiamas įvairiose šalyse. Dėl šios priežasties pagrindinės priemonių rinkinio veiklos bus išverstos į nacionalines kalbas (EN, PT, IT, LT, EL, BG).

IP2 - Laboratorija: Steam Robotikai

IP2 - Laboratorija: Steam Robotikai

Šios laboratorijos tikslas, remiantis tyrimu pagrįstu mokymu(si), patvirtinti ir panaudoti priemonių rinkinį.

Visų pirma, laboratorija daugiausia dėmesio skirs konkrečiai temai: robotikai. Tokiu būdu laboratorija ne tik teiks patirtinį mokymą(si) apie naujovišką pedagoginę praktiką (robotiką), leidžiančią mokiniams eksperimentuoti ir įgyti naujų įgūdžių, bet ir sudarys mokymosi aplinką, pagrįstą bendradarbiavimo praktika, kurioje bus sudarytos sąlygos įsitraukti ir bendradarbiauti visiems mokiniams, ypač turintiems specialiųjų mokymo(si) poreikių.

Be to, toks bendradarbiavimo metodas užtikrins pagrindinių įgūdžių, tokių kaip grupės dinamikos sąmoningumo, komandos kūrimo, komandinio darbo, konfliktų sprendimo įgijimą. Siekiant užtikrinti aukštą intelektinio produkto pritaikymo lygį, mokiniai, kurie dalyvaus laboratorijoje, taip pat įrašys kai kuriuos vaizdo įrašus, susijusius su projekto idėja, kuri bus pridėta prie priemonių rinkinio: vaizdo įrašas bus įtrauktas į internetinį Mokomąjį rinkinį (IP1), o projekto aprašymas bus įtrauktas į popierinę rinkinio versiją.

Dėl šios priežasties vaizdo įrašai ir projektų aprašymai bus išversti į nacionalines kalbas, kad kitos mokyklos galėtų susipažinti su konkrečiais ir pritaikomais priemonių rinkinio pavyzdžiais.

IP3 – Gairės Ir Rekomendacijos

IP3 – Gairės Ir Rekomendacijos

Žmonių, turinčių SUP, įtraukusis švietimas yra aiškiai apibrėžtas žmogaus teisių ar teisingumo požiūriu. Žmonių su negalia švietimas yra svarbus ir ekonominiu aspektu. Tinkamo išsilavinimo trūkumas tebėra pagrindinis bet kurio asmens skurdo ir atskirties rizikos veiksnys, nesvarbu, ar jis yra neįgalus, ar ne.

Vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų: „bent 20 milijonų sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių“.

Be to, ketvirtas iš septyniolikos Darnaus vystymosi tikslų, nustatytų JT Darnaus vystymosi 2030 darbotvarkėje, yra „Vienodo ir prieinamo švietimo užtikrinimas kuriant įtraukią mokymosi aplinką ir teikiant reikiamą pagalbą asmenims, turintiems negalią“.

Tai rodo, kad socialinė įtrauktis yra labai svarbi Europos ir tarptautiniu lygmeniu. Taip pat yra būtinas:

  • tarpvalstybinis ES valstybių bendradarbiavimas;
  • integruotas požiūris, įtraukiant mokyklas ir atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, pavyzdžiui, politikos formuotojus, asociacijas ir NVO;
  • politinės priemonės skatinti ir remti socialinę įtrauktį visoje Europoje.

Šiuo atžvilgiu IP3 pateikiamos gairės yra naujoviškos dėl kelių priežasčių:

  1. Tiesiogiai kreipiamasi į vadovus ir politikos kūrėjus, atsakingus už veiksmingą pokyčių ir politikos įgyvendinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
  2. Gairės ir rekomendacijos sustiprins poreikį įgyvendinti kokybės užtikrinimą švietimo lygmeniu, siekiant užtikrinti kokybiškos kultūros taikymą
  3. Pagrindinis šių rekomendacijų tikslas – skatinti socialinę įtrauktį taikant naujovišką mokymo(si) praktiką.

Atsižvelgiant į tai, kad šis rezultatas yra svarbus tarptautiniu lygmeniu, kad paskatintų socialinius ir politinius pokyčius, gairių santrauka bus pateikta visomis nacionalinėmis kalbomis, o manifestas bus pilnai išverstas į PT, IT, LT, EL, BG, kad būtų galima pasiekti platesnę politinę auditoriją.

Priemonių Rinkinys

Priemonių rinkinyje ypatingas dėmesys bus skirtas mokomosios medžiagos bei ugdymo veiklų sukūrimui, kurios būtų tinkamos STEAM mokymui(si), daugiausia dėmesio skiriant būtent tokiai mokomajai medžiagai bei veikloms, kurios tiktų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams, kad būtų sudarytos sąlygos įtraukiam ir veiksmingam STEAM mokymui(si). Įvertinus poreikių tyrimo rezultatus, bus sudarytas iššūkių, ugdant STEAM specialiųjų mokymo(si) poreikių turinčius mokinius, žemėlapis. Kitas žingsnis - mokymo(si) turinio ir medžiagos apibrėžimas.

Tai atliks visi partneriai, remdamiesi asmenine patirtimi ir interesais. Mokomasis rinkinys bus pateiktas kartu su konkrečiomis praktinėmis gairėmis, kad būtų galima geriau paaiškinti priemones ir padėti mokytojams jas taikyti praktiškai. Nurodomas kiekvienos priemonės konkretus vaidmuo ir tikslas bei tai, kaip ji gali būti naudojama ir kokie rezultatai pasiekti.

Gairės bus pateikiamos anglų kalba su santrauka, išversta į nacionalines kalbas.

Image

Partneriai

AEEN - Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

AEEN - Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

Avenida Rainha Dona Leonor, 2809-009 Almada, Portugal
Telefono Nr.: +35121 272 12 10
E-mail: diretor@aeen.pt
Contact Person: António Barreiros

http://aeen.pt/home/

Eagle Intuition

Eagle Intuition

Rua Piteira Santos, Lote 30, Loja B, 2975-333 Quinta do Conde, Portugal
Telefono Nr.: +351 212 104 522 
E-mail: info@ei.edu.pt
Contact Person: Rui Baltazar

www.ei.edu.pt

MCAST - Malta College for Arts Science and Technology

MCAST - Malta College for Arts Science and Technology

MCAST Main Campus Triq Kordin, Paola, Malta PLA9032
Telefono Nr.: +356 2398 7100
E-mail: Duncan.d.vella@mcast.edu.mt joseph.zammit@mcast.edu.mt
Kontaktinis asmuo: Duncan Vella / Joseph Zammit

www.mcast.edu.mt

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Telefono Nr.: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Kontaktinis asmuo: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

NART- National association of resource teachers

NART- National association of resource teachers

Vladovo 1 Str, Sofia/Bulgaria
Telefono Nr.: +359 877183842
E-mail: office@narubg.org
Kontaktinis asmuo: Paulina Petrova

www.narubg.org 

Kauno Simono - Daukanto progimnazija

Kauno Simono - Daukanto progimnazija

Taikos pr. 68, Kaunas 51300, Lithuania
Telefono Nr.: +37037453853
E-mail: progimnazija@daukantas.kaunas 
Kontaktinis asmuo: Alma Rimkevičė

www.daukantas.kaunas.lm.lt 

IIS Federico Caffè

IIS Federico Caffè


Address: Viale Di Villa Pamphili,
86 - 00152 Rome Italy
Telefono Nr.: +39 06 121125925, +39 06121125926 
E-mail: rmis084008@istruzione.it 
Kontaktinis asmuo: Marina Pacetti / Tiziana Di Rella 

www.federicocaffe.edu.it 

Finance & Banking – Associazione per lo Sviluppo Organizzativo  e delle Risorse Umane

Finance & Banking – Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane

Via dell’Oca 27, 00186 Rome
Telefono Nr.: +39 06 36004207
E-mail: effebi@asseffebi.eu 
Kontaktinis asmuo: Mario Spatafora

www.asseffebi.eu 

Naujienos

No item found!

Kontaktai