Το Έργο

Η στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση για το 2020 θέτει ως στόχο την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως για την επίτευξη του στόχου αναφοράς: το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών που δεν θα διαθέτουν επαρκή προσόντα στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη θα πρέπει να είναι μικρότερο από 15%. Επιπλέον, το έργο θα αντιμετωπίσει την ανάγκη ενίσχυσης της γνώσης και της επιστήμης ως προϋπόθεση για να προετοιμαστεί ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ώστε να είναι ενεργά εμπλεκόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες, δημιουργικοί και καινοτόμοι, ικανοί να συνεργαστούν και να έχουν πλήρη επίγνωση και γνώση των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, η ατζέντα για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης (2016) υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ποιότητα της διδασκαλίας και η ηγεσία του σχολείου είναι ζωτικής σημασίας και ότι η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν αυτά τα δύσκολα καθήκοντα απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις στην αποτελεσματική σχολική ηγεσία και εκπαιδευτικά επαγγέλματα που βασίζονται στην άριστη βασική εκπαίδευση, στην ομαδική εργασία και στην επαγγελματική εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τα τελευταία δεδομένα της έρευνας PISA του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι ένας στους πέντε μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν έχει επαρκή ικανότητα στην ανάγνωση, τα μαθηματικά ή την επιστήμη, καθώς και χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου κλάδου, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις παρέχοντας μαθησιακές δραστηριότητες για την κατάρτιση και προετοιμασία των μαθητών για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας.

Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των σχολείων να παρέχουν χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματική εκπαίδευση στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες και ευκαιρίες απασχολησιμότητας στον κλάδο της βιομηχανίας 5.0 μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και οδηγιών, που απευθύνονται σε μαθητές, καθηγητές και διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Οι κύριοι στόχοι του STEAM4SEN είναι:

  • να εφαρμόσει μια ολιστική προσέγγιση στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και παιδαγωγικών μεθόδων στη σχολική εκπαίδευση, καθορίζοντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πτυχές σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των θεμάτων STEAM (με ιδιαίτερη έμφαση στη ρομποτική).

  • να υλοποιήσει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού κιτ που θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που προέρχονται από την εκπαίδευση STEAM, με περαιτέρω εστίαση στην ενδυνάμωση των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Ενότητες Εργασίας

IO1 – Εκπαιδευτικό Πακέτο

IO1 – Εκπαιδευτικό Πακέτο

Το εκπαιδευτικό πακέτο είναι μια εργαλειοθήκη για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την παροχή STEAM εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Η εργαλειοθήκη θα απευθύνεται ειδικά σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές του STEAM, και ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και δραστηριοτήτων που θα ταιριάζουν και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου να επιτραπεί η συνεχής και αποδοτική εκπαίδευση STEAM.

Η Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη θα στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που προέρχονται από την εκπαίδευση STEAM, όπως η κριτική σκέψη, η μάθηση βασισμένη στη διαδικασία, η υποβολή σημαντικών ερωτήσεων, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα.

Από κοινής άποψης θεωρείται ότι η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμη όταν πρόκειται για μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: για τον λόγο αυτό θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα αυτή η ομάδα-στόχος.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μετάδοσης της εργαλειοθήκης θα αναπτυχθεί έτσι, ώστε να χρησιμοποιηθεί τόσο στο διαδίκτυο - στο σπίτι, στην τάξη, στο θεραπευτικό πρόγραμμα σπουδών - καθώς θα μεταφορτωθεί σε μια διαδραστική έκδοση στην ιστοσελίδα του έργου και στην τάξη.

Αυτή η προσέγγιση θα εξασφαλίσει αφενός μια ευρύτερη χρήση πέρα από την τάξη του σχολείου και αφετέρου μία ευκολότερη προσβασιμότητα σε άλλες χώρες. Για το λόγο αυτό, οι βασικές δραστηριότητες της Εργαλειοθήκης θα μεταφραστούν στις εθνικές γλώσσες (Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Ελληνικά και Βουλγάρικα).

IO2 - Εργαστήριο- Steam για Ρομποτική

IO2 - Εργαστήριο- Steam για Ρομποτική

Στόχος αυτού του εργαστηρίου το οποίο είναι βασισμένο στην μάθηση μέσω έρευνας (EBL) είναι η πρακτική επικύρωση και χρήση της ερηγαλειοθήκης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Συγκεκριμένα, το εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα: Την Ρομποτική. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο το εργαστήριο θα προσφέρει βιωματική μάθηση σε μια καινοτόμο παιδαγωγική πρακτική (ρομποτική) που θα επιτρέπει στους μαθητές να πειραματιστούν και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, αλλά επίσης θα προσφέρει ένα μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο στις συνεργατικές πρακτικές που θα επιτρέψουν την ένταξη και συνεργασία σε όλους τους μαθητές, μεταξύ των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Επιπλέον, μια τέτοια συνεργατική προσέγγιση θα εξασφαλίσει την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων όπως η ευαισθητοποίηση και η οικοδόμηση της ομάδας και της εργασίας και η επίλυση συγκρούσεων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο μετάδοσης του πνευματικού προϊόντος οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο θα καταγράψουν επίσης ορισμένα βίντεο σχετικά με την ιδέα του έργου που θα περιληφθούν στην Εργαλειοθήκη: τα βίντεο θα περιληφθούν στην ηλεκτρονική έκδοση του Εκπαιδευτικού Προϊόντος (IO1) και μια περιγραφή του έργου θα συμπεριληφθεί στην έντυπη έκδοση της Εργαλειοθήκης. Για το λόγο αυτό, οι περιγραφές των βίντεο και των έργων θα μεταφραστούν στις εθνικές γλώσσες προκειμένου να επιτρέψουν σε άλλα σχολεία να έχουν πρόσβαση και να δουν συγκεκριμένα και εφαρμοσμένα παραδείγματα της εργαλειοθήκης.

IO3 – Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις

IO3 – Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις

Η συμπεριλαμβανόμενη εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες συχνά πλαισιώνεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη δικαιοσύνη. Παρά ταύτα, η οικονομική διάσταση για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες είναι επίσης πολύ σημαντική. Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τη φτώχεια και τον αποκλεισμό οποιουδήποτε προσώπου, είτε είναι ανάπηρο είτε όχι.

Ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να έχουμε «τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λιγότερους ανθρώπους που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό». Επιπλέον, ο 4ος από τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης που αναφέρονται στην ατζέντα της UN 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η "Εξασφάλιση της ισότιμης και προσβάσιμης εκπαίδευσης με την οικοδόμηση περιβαλλόντων μάθησης και την παροχή της απαραίτητης βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες".

Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει η κοινωνική ένταξη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και αποδεικνύει την έντονη ανάγκη για:

  • διακρατική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
  • μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τα σχολεία και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ενώσεις και ΜΚΟ ·
  • πολιτικά μέτρα για την προώθηση και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με αυτή την έννοια, το IO3 παρέχει καινοτόμες κατευθυντήριες γραμμές για διάφορους λόγους:

  1. Αντιμετωπίζουν άμεσα τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική αλλαγή και την εφαρμογή πολιτικής σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο
  2. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις θα ενισχύσουν και θα διαδώσουν την ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή η διασφάλιση της ποιότητας σε εκπαιδευτικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της κουλτούρας της ποιότητας
  3. Το κύριο μέλημα αυτών των συστάσεων είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών μάθησης.
Λόγω της σημασίας που έχει σε διεθνές επίπεδο αυτό το προϊόν για να προκαλέσει κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, η περίληψη των κατευθυντήριων γραμμών θα παρασχεθεί σε όλες τις εθνικές γλώσσες, ενώ οι συστάσεις θα μεταφραστούν πλήρως σε (Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Ελληνικά και Βουλγάρικα) προκειμένου να υπάρξει ευρύτερο πολιτικό ακροατήριο.

 

Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη θα απευθύνεται ειδικά σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του STEAM, και ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και δραστηριοτήτων που θα ταιριάζουν και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου να επιτραπεί η συνεχής και αποδοτική εκπαίδευση STEAM.

Ο χάρτης των προκλήσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEAM για τις ΕΕΑ θα καθοριστεί από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών. Το επόμενο βήμα θα είναι ο ορισμός των περιεχομένων και των υλικών κατάρτισης, τα οποία θα εφαρμοστούν από όλους τους εταίρους με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και του ενδιαφέροντος.

Η Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη θα υποστηρίζεται από συγκεκριμένες και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για να εξηγήσει καλύτερα την εφαρμογή τους και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην πραγματική εφαρμογή των εργαλείων, δείχνοντας τον συγκεκριμένο ρόλο και τον στόχο κάθε εργαλείου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θέλουμε .

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα είναι στα αγγλικά και οι περιλήψεις θα μεταφραστούν στις εθνικές γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν.

Image

Εταίροι

AEEN - Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

AEEN - Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

Avenida Rainha Dona Leonor, 2809-009 Almada, Portugal
Τηλέφωνο: +35121 272 12 10
E-mail: diretor@aeen.pt
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: António Barreiros

http://aeen.pt/home/

Eagle Intuition

Eagle Intuition

Rua Piteira Santos, Lote 30, Loja B, 2975-333 Quinta do Conde, Portugal
Τηλέφωνο: +351 212 104 522 
E-mail: info@ei.edu.pt
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rui Baltazar

www.ei.edu.pt

MCAST - Malta College for Arts Science and Technology

MCAST - Malta College for Arts Science and Technology

MCAST Main Campus Triq Kordin, Paola, Malta PLA9032
Τηλέφωνο: +356 2398 7100
E-mail: Duncan.d.vella@mcast.edu.mt joseph.zammit@mcast.edu.mt
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Duncan Vella / Joseph Zammit

www.mcast.edu.mt

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Τηλέφωνο: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

NART- National association of resource teachers

NART- National association of resource teachers

Vladovo 1 Str, Sofia/Bulgaria
Τηλέφωνο: +359 877183842
E-mail: office@narubg.org
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paulina Petrova

www.narubg.org 

Kauno Simono - Daukanto progimnazija

Kauno Simono - Daukanto progimnazija

Taikos pr. 68, Kaunas 51300, Lithuania
Τηλέφωνο: +37037453853
E-mail: progimnazija@daukantas.kaunas 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alma Rimkevičė

www.daukantas.kaunas.lm.lt 

IIS Federico Caffè

IIS Federico Caffè

Address: Viale Di Villa Pamphili,
86 - 00152 Rome Italy
Τηλέφωνο: +39 06 121125925, +39 06121125926 
E-mail: rmis084008@istruzione.it 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Marina Pacetti / Tiziana Di Rella 

www.federicocaffe.edu.it 

Finance & Banking – Associazione per lo Sviluppo Organizzativo  e delle Risorse Umane

Finance & Banking – Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane

Via dell’Oca 27, 00186 Rome
Τηλέφωνο: +39 06 36004207
E-mail: effebi@asseffebi.eu 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mario Spatafora

www.asseffebi.eu 

Νέα

No item found!

Επικοινωνία